Neptuni Orden

Neptunihjälpen

Neptuni Orden har som sin uppgift att genom understöd hjälpa sjömän
och efterlevande samt att utöva hjälpverksamhet bland sina medlemmar.

Avkastningen av donationer, testamentariska förordnanden och gåvor, är basen för Neptunihjälpen.

Neptunihjälpen
 delar årligen ut ungefär en miljon kronor i form av understöd, bidrag och stipendier.fasadNeptuni Orden har sina lokaler i Scharpska Huset,
idag Sjöfartshuset, på Skeppsbron 10 i Stockholm